زادروز بی بی کینگ، سلطان موسیقی «بلوز»

زادروز بی بی کینگ، سلطان موسیقی «بلوز»
بی بی کینگ در ۸۹ سالگی درگذشت. ریلی بی کینگ Riey B King در ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۵ در یک مزرعه پنبه‌کاری، در ایتابن متولد شد.

زادروز بی بی کینگ، سلطان موسیقی «بلوز»

بی بی کینگ در ۸۹ سالگی درگذشت. ریلی بی کینگ Riey B King در ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۵ در یک مزرعه پنبه‌کاری، در ایتابن متولد شد.
زادروز بی بی کینگ، سلطان موسیقی «بلوز»

آلرژی و تغذیه