ملک‌الشعرای بهار، «بهارِ» فرهنگ ایران

ملک‌الشعرای بهار، «بهارِ» فرهنگ ایران
او «بهارِ» فرهنگ ایران است. اگرچه شاید واژه فرهنگ، مفهومی کلی به نظر برسد اما «محمدتقی بهار» که همه او را با عنوان ملک‌الشعرای بهار می‌شناسند، در عرصه‌های گوناگون از ادبیات و روزنامه‌نگاری تا تاریخ و سیاست، حضوری مؤثر داشته است.

ملک‌الشعرای بهار، «بهارِ» فرهنگ ایران

او «بهارِ» فرهنگ ایران است. اگرچه شاید واژه فرهنگ، مفهومی کلی به نظر برسد اما «محمدتقی بهار» که همه او را با عنوان ملک‌الشعرای بهار می‌شناسند، در عرصه‌های گوناگون از ادبیات و روزنامه‌نگاری تا تاریخ و سیاست، حضوری مؤثر داشته است.
ملک‌الشعرای بهار، «بهارِ» فرهنگ ایران

عکس جدید اینستاگرام