میرزایی: نگران بودم صدایم مردم را بیدار کند

میرزایی: نگران بودم صدایم مردم را بیدار کند
گزارشگر فوتبال ایران می گوید که انتظار برد ایران برابر برزیل را نداشته و اما بعد از نمایش خوب بازیکنان با آنها همراه شده است.

میرزایی: نگران بودم صدایم مردم را بیدار کند

گزارشگر فوتبال ایران می گوید که انتظار برد ایران برابر برزیل را نداشته و اما بعد از نمایش خوب بازیکنان با آنها همراه شده است.
میرزایی: نگران بودم صدایم مردم را بیدار کند

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی