پادشاه تایلند، اخموی دوست داشتنی «تای»ها

پادشاه تایلند، اخموی دوست داشتنی «تای»ها
هشت نکته خواندنی درباره پادشاه تایلند که به تازگی از دنیا رفت؛ پادشاهی که طولانی ترین دوران سلطنت جهان را به اسم خودش زد.

پادشاه تایلند، اخموی دوست داشتنی «تای»ها

هشت نکته خواندنی درباره پادشاه تایلند که به تازگی از دنیا رفت؛ پادشاهی که طولانی ترین دوران سلطنت جهان را به اسم خودش زد.
پادشاه تایلند، اخموی دوست داشتنی «تای»ها

دانلود مستقیم تلگرام فارسی