«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازدنزل واشینگتن بگیرید تا آنتونی هاپکینز. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازدنزل واشینگتن بگیرید تا آنتونی هاپکینز. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»