جایگاه «جرج ادوارد مور» در فلسفه تحلیلی

جایگاه «جرج ادوارد مور» در فلسفه تحلیلی
امروزه مور به عنوان نمونه‌اي از فيلسوفان تحليلي مورد توجه است. تئوري اوليه اش در مورد حكم نقش قاطعي را در توسعه فلسفه تحليلي بازي كرد.

جایگاه «جرج ادوارد مور» در فلسفه تحلیلی

امروزه مور به عنوان نمونه‌اي از فيلسوفان تحليلي مورد توجه است. تئوري اوليه اش در مورد حكم نقش قاطعي را در توسعه فلسفه تحليلي بازي كرد.
جایگاه «جرج ادوارد مور» در فلسفه تحلیلی

مجله اتومبیل