: زندگی پر‌فراز و نشیب میرزا حسین‌ علاء

: زندگی پر‌فراز و نشیب میرزا حسین‌ علاء
در اردیبهشت ماه سال 1301 ميرزا حسين‌خان معين‌الوزرا، وزير سابق فوائد عامه، وزير مختار ايران در آ‌مريكا شد.

: زندگی پر‌فراز و نشیب میرزا حسین‌ علاء

در اردیبهشت ماه سال 1301 ميرزا حسين‌خان معين‌الوزرا، وزير سابق فوائد عامه، وزير مختار ايران در آ‌مريكا شد.
: زندگی پر‌فراز و نشیب میرزا حسین‌ علاء

روزنامه قانون