آلدوس هاکسلی، نویسنده ی «دنیاى قشنگ نو»

آلدوس هاکسلی، نویسنده ی «دنیاى قشنگ نو»
آلدوس لنارد هاکسلى در ۱۸۹۴ در خانواده اى برجسته که جزو طبقات حاکم انگلستان بود به دنیا آمد. هاکسلى زمانى که در آکسفورد بود بتدریج وارددنیاى نویسندگى شد و با نویسندگانى مانند اتین استریچى و برتراند راسل ملاقات کرد و دوست نزدیک دى.اچ.لورنس شد.

آلدوس هاکسلی، نویسنده ی «دنیاى قشنگ نو»

آلدوس لنارد هاکسلى در ۱۸۹۴ در خانواده اى برجسته که جزو طبقات حاکم انگلستان بود به دنیا آمد. هاکسلى زمانى که در آکسفورد بود بتدریج وارددنیاى نویسندگى شد و با نویسندگانى مانند اتین استریچى و برتراند راسل ملاقات کرد و دوست نزدیک دى.اچ.لورنس شد.
آلدوس هاکسلی، نویسنده ی «دنیاى قشنگ نو»