ستاره فوتبال ما یک داور است؛ علیرضا فغانی

ستاره فوتبال ما یک داور است؛ علیرضا فغانی
ستاره فوتبال ما یک داور است؛ داوری زاده کاشمر و ساکن شهر ری که از حاشیه تهران تا متن المپیک رفت و فینال ریو را سوت زد. از «ری» تا «ریو» فاصله یک کم و دو کم و سه کم نیست، دنیایی فاصله است اما این فاصله را علیرضا فغانی طی کرد.

ستاره فوتبال ما یک داور است؛ علیرضا فغانی

ستاره فوتبال ما یک داور است؛ داوری زاده کاشمر و ساکن شهر ری که از حاشیه تهران تا متن المپیک رفت و فینال ریو را سوت زد. از «ری» تا «ریو» فاصله یک کم و دو کم و سه کم نیست، دنیایی فاصله است اما این فاصله را علیرضا فغانی طی کرد.
ستاره فوتبال ما یک داور است؛ علیرضا فغانی