«شواینی» و تبعید به سکوهای اولدترافورد!

«شواینی» و تبعید به سکوهای اولدترافورد!
شواین اشتایگر که با صورت خشن و چشم های کودکانه اش سال ها نمادی از فوتبال آلمان بود، در انگلیس اوضاع خوبی ندارد.

«شواینی» و تبعید به سکوهای اولدترافورد!

شواین اشتایگر که با صورت خشن و چشم های کودکانه اش سال ها نمادی از فوتبال آلمان بود، در انگلیس اوضاع خوبی ندارد.
«شواینی» و تبعید به سکوهای اولدترافورد!

گیم پلی استیشن