امیر علی اکبری؛ یورش به قهرمانی در قفس!

امیر علی اکبری؛ یورش به قهرمانی در قفس!
امیر علی اکبری؛ این بچه شهریار شاید اگر قربانی اتفاقات تلخ سال های پردعوای کشتی نمی شد، الان باید یکی از طلایی های کشتی فرنگی ایران در المپیک می بود، اما همان بلایی سرش آمد که امثال بابک قربانی و طالب نعمت پور را هم نابود کرد.

امیر علی اکبری؛ یورش به قهرمانی در قفس!

امیر علی اکبری؛ این بچه شهریار شاید اگر قربانی اتفاقات تلخ سال های پردعوای کشتی نمی شد، الان باید یکی از طلایی های کشتی فرنگی ایران در المپیک می بود، اما همان بلایی سرش آمد که امثال بابک قربانی و طالب نعمت پور را هم نابود کرد.
امیر علی اکبری؛ یورش به قهرمانی در قفس!

پست علی ضیاء پس از ممنوع التصویر شدنش در اینستاگرام

پست علی ضیاء پس از ممنوع التصویر شدنش در اینستاگرام

اولین پست اینستاگرام علی ضیاء مجری ایرانی پس از ممنوع التصویری, دلیل ممنوع التصویر شدن علی ضیاء, علی ضیاء ممنوع التصویر شد, ممنوع التصویری علی ضیاء, انتشار کلیپی از علی ضیا مجری تلویزیون
تصویر زن