درباره «فریدون»، جنجال این روزهای مخالفان دولت

درباره «فریدون»، جنجال این روزهای مخالفان دولت
جنجال در مورد فیش های حقوقی که به فیش گیت شهرت یافته آنقدر بالا گرفته که پای مسائل تازه ای هم به میان کشیده شده، چنان که حتی در این مورد نام حسین فریدون هم آورده شده است.

درباره «فریدون»، جنجال این روزهای مخالفان دولت

جنجال در مورد فیش های حقوقی که به فیش گیت شهرت یافته آنقدر بالا گرفته که پای مسائل تازه ای هم به میان کشیده شده، چنان که حتی در این مورد نام حسین فریدون هم آورده شده است.
درباره «فریدون»، جنجال این روزهای مخالفان دولت

مرکز فیلم