این خاطرات «لوریس چکناواریان» را هیچ جا نشنیده اید

این خاطرات «لوریس چکناواریان» را هیچ جا نشنیده اید
خودش می گوید که جوانی 20 ساله است، پس بهتر است ما نیز حرفش را تایید کنیم. برای گفتگوی ویژه چند ساعتی مهمان جوان اول موسیقی اپرای ایران یعنی لوریس چکناواریان بودیم.

این خاطرات «لوریس چکناواریان» را هیچ جا نشنیده اید

خودش می گوید که جوانی 20 ساله است، پس بهتر است ما نیز حرفش را تایید کنیم. برای گفتگوی ویژه چند ساعتی مهمان جوان اول موسیقی اپرای ایران یعنی لوریس چکناواریان بودیم.
این خاطرات «لوریس چکناواریان» را هیچ جا نشنیده اید

خرم خبر