واکنش چهره های مشهور به درگذشت «محمدعلی»

واکنش چهره های مشهور به درگذشت «محمدعلی»
محمد علی «Muhammad Ali» با نام قبلی کاسیوس مارسلوس کِلِی، جونیور، بوکسور حرفه‌ای سنگین ‌وزن اهل آمریکا بود که به عنوان برترین مشت ‌زن تاریخ بوکس در این وزن شناخته می‌شود.

واکنش چهره های مشهور به درگذشت «محمدعلی»

محمد علی «Muhammad Ali» با نام قبلی کاسیوس مارسلوس کِلِی، جونیور، بوکسور حرفه‌ای سنگین ‌وزن اهل آمریکا بود که به عنوان برترین مشت ‌زن تاریخ بوکس در این وزن شناخته می‌شود.
واکنش چهره های مشهور به درگذشت «محمدعلی»

car