فیلم: «محمد محبیان» از «حبیب» می گوید

فیلم: «محمد محبیان» از «حبیب» می گوید
سال‌ها است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد ولی کمتر حاضر به گفت‌وگو و مصاحبه شده است، همین باعث شده است که خیلی‌ها از او به عنوان مخزن اسرار حبیب در همه این سال‌ها یاد کنند.

فیلم: «محمد محبیان» از «حبیب» می گوید

سال‌ها است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد ولی کمتر حاضر به گفت‌وگو و مصاحبه شده است، همین باعث شده است که خیلی‌ها از او به عنوان مخزن اسرار حبیب در همه این سال‌ها یاد کنند.
فیلم: «محمد محبیان» از «حبیب» می گوید

اخبار کارگران