گفتگو با «مسعود پزشکیانِ» محبوب

گفتگو با «مسعود پزشکیانِ» محبوب
قبل از مصاحبه از پزشکیان سوال کردیم که میخواهیم بدون ملاحظه سوال کنیم و ایشان هم پاسخ داد که در زندگی من ملاحظه به معنایی که منظور شماست، وجود ندارد و به همین دلیل است که تاکنون اسیر هیچ حاشیه ای نشده ام.

گفتگو با «مسعود پزشکیانِ» محبوب

قبل از مصاحبه از پزشکیان سوال کردیم که میخواهیم بدون ملاحظه سوال کنیم و ایشان هم پاسخ داد که در زندگی من ملاحظه به معنایی که منظور شماست، وجود ندارد و به همین دلیل است که تاکنون اسیر هیچ حاشیه ای نشده ام.
گفتگو با «مسعود پزشکیانِ» محبوب

موزیک سرا