«مینا وحید» برای ماندن برنامه دارد…

«مینا وحید» برای ماندن برنامه دارد…
مینا وحید جزو بازیگرانی است که گام های اول را با اطمینان برداشته و نشان داده برای ماندن برنامه دارد. با او درباره «شهرزاد»، «کفش هایم کو؟» و نیز نگاهش به بازیگری گفتگو کرده ایم.

«مینا وحید» برای ماندن برنامه دارد…

مینا وحید جزو بازیگرانی است که گام های اول را با اطمینان برداشته و نشان داده برای ماندن برنامه دارد. با او درباره «شهرزاد»، «کفش هایم کو؟» و نیز نگاهش به بازیگری گفتگو کرده ایم.
«مینا وحید» برای ماندن برنامه دارد…

فروش بک لینک

فانتزی