«ناله» ترین هنرمندان ایرانی، از پاشایی تا علیخانی

«ناله» ترین هنرمندان ایرانی، از پاشایی تا علیخانی
«مرغ سحر ناله سر کن»، ناله ی آن روزگاران یاد باد، روزگاری که بهار در پس اختناق و از کمبود آزادی ناله ی مرغ سحر را طلب می کرد حالا اما جنس ناله ها عوض شده…

«ناله» ترین هنرمندان ایرانی، از پاشایی تا علیخانی

«مرغ سحر ناله سر کن»، ناله ی آن روزگاران یاد باد، روزگاری که بهار در پس اختناق و از کمبود آزادی ناله ی مرغ سحر را طلب می کرد حالا اما جنس ناله ها عوض شده…
«ناله» ترین هنرمندان ایرانی، از پاشایی تا علیخانی

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان