گفت و گو با «نوید» دوست داشتنی ابد و یک روز

گفت و گو با «نوید» دوست داشتنی ابد و یک روز
ما او را برخلاف گفته پدرش مظلوم و ساکت دیدیم. پسر 14 ساله ای که شاید از بین سیمرغ ها و تقدیرهای جشنواره امسال برای فیلم درخشان ابد و یک روز نامی از آن برده نشد ولی بی شک صحنه ای را رقم زد که خیلی ها را در سینما تحت تاثیر قرار داد.

گفت و گو با «نوید» دوست داشتنی ابد و یک روز

ما او را برخلاف گفته پدرش مظلوم و ساکت دیدیم. پسر 14 ساله ای که شاید از بین سیمرغ ها و تقدیرهای جشنواره امسال برای فیلم درخشان ابد و یک روز نامی از آن برده نشد ولی بی شک صحنه ای را رقم زد که خیلی ها را در سینما تحت تاثیر قرار داد.
گفت و گو با «نوید» دوست داشتنی ابد و یک روز

فیلم سریال آهنگ