به.آذین، نویسنده و مترجم ایرانی را بشناسید

به.آذین، نویسنده و مترجم ایرانی را بشناسید
کم‌تر رمان‌خوانی است که رمان‌های «جان شیفته» و «ژان کریستف»، اثر رومن رولان و یا «دُنِ آرام» نوشته‌ی میخائیل شولوخف را نخوانده باشد. مترجم این آثار ارزش‌مند ِ ادبیات کسی نیست جز محمود اعتمادزاده.

به.آذین، نویسنده و مترجم ایرانی را بشناسید

کم‌تر رمان‌خوانی است که رمان‌های «جان شیفته» و «ژان کریستف»، اثر رومن رولان و یا «دُنِ آرام» نوشته‌ی میخائیل شولوخف را نخوانده باشد. مترجم این آثار ارزش‌مند ِ ادبیات کسی نیست جز محمود اعتمادزاده.
به.آذین، نویسنده و مترجم ایرانی را بشناسید

موزیک سرا