بررسی پنج فراز «هاشمی» در روزهای بدون «هاشمی»

بررسی پنج فراز «هاشمی» در روزهای بدون «هاشمی»
تقسیم بندی تاریخ 37 ساله به مقاطع مختلف، کار ساده ای نیست و هر فرازی از فرازهای پر شمار این سال ها را می توان مبدا فصلی متمایز دانست؛ اما با تعریف جایگاه هاشمی و طیف سیاسی او در عرصه مناسبات سیاسی ایران پس از انقلاب، می توان او را در پنج مقطع مختلف با ویژگی های خاص بررسی کرد.

بررسی پنج فراز «هاشمی» در روزهای بدون «هاشمی»

تقسیم بندی تاریخ 37 ساله به مقاطع مختلف، کار ساده ای نیست و هر فرازی از فرازهای پر شمار این سال ها را می توان مبدا فصلی متمایز دانست؛ اما با تعریف جایگاه هاشمی و طیف سیاسی او در عرصه مناسبات سیاسی ایران پس از انقلاب، می توان او را در پنج مقطع مختلف با ویژگی های خاص بررسی کرد.
بررسی پنج فراز «هاشمی» در روزهای بدون «هاشمی»