چرا «همای» با ایراداتش دوست داشتنی است؟

چرا «همای» با ایراداتش دوست داشتنی است؟
«سعید جعفزاده احمد سرگورابی» را با نام هنری «پرواز همای» می شناسیم؛ همان کسی که یک دهه پیش، با آلبومی از اجرای کنسرتش در تهران، ناگهان سروصدایی به پا کرد.

چرا «همای» با ایراداتش دوست داشتنی است؟

«سعید جعفزاده احمد سرگورابی» را با نام هنری «پرواز همای» می شناسیم؛ همان کسی که یک دهه پیش، با آلبومی از اجرای کنسرتش در تهران، ناگهان سروصدایی به پا کرد.
چرا «همای» با ایراداتش دوست داشتنی است؟

world press news

پامنا موبایل لپ تاپ