یادی از روزنامه نگار قرن؛ «هیکل»

یادی از روزنامه نگار قرن؛ «هیکل»
می توان گفت هیکل از سال 1951 که نخستین کتابش منتشر شد تا پایان عمر، تقریبا سالی یک کتاب منتشر کرد. برخی کتاب های او به بیش از سی زبان ترجمه شد.

یادی از روزنامه نگار قرن؛ «هیکل»

می توان گفت هیکل از سال 1951 که نخستین کتابش منتشر شد تا پایان عمر، تقریبا سالی یک کتاب منتشر کرد. برخی کتاب های او به بیش از سی زبان ترجمه شد.
یادی از روزنامه نگار قرن؛ «هیکل»

خرید بک لینک