«يوزف هايدن»، موسيقيداني که سمفوني را ابداع کرد

«يوزف هايدن»، موسيقيداني که سمفوني را ابداع کرد
هايدن 31 مارس 1732 در روستاي کوچک ˈروهراوˈ اتريش که با مجارستان هم مرز بود در يک خانواده متوسط از لحاظ اجتماعي متولد شد ، پدر وي با ساختن چرخهاي ارابه براي اشراف زادگان امرار معاش مي کرد.

«يوزف هايدن»، موسيقيداني که سمفوني را ابداع کرد

هايدن 31 مارس 1732 در روستاي کوچک ˈروهراوˈ اتريش که با مجارستان هم مرز بود در يک خانواده متوسط از لحاظ اجتماعي متولد شد ، پدر وي با ساختن چرخهاي ارابه براي اشراف زادگان امرار معاش مي کرد.
«يوزف هايدن»، موسيقيداني که سمفوني را ابداع کرد

تکنولوژی جدید