گروه «پالت» از روزهای پالتی در سال 94 می گویند

گروه «پالت» از روزهای پالتی در سال 94 می گویند
گروه «پالت» یکی از گروه های پرکار و موفق سال گذشته بودند. به این بهانه با امید نعمتی (خواننده) و روزبه اسفندارمز (نوازنده کلارینت) گفت و گویی ترتیب داده و در آن به بررسی عملکرد گروه در سالی که گذاشت، پرداخته ایم.

گروه «پالت» از روزهای پالتی در سال 94 می گویند

گروه «پالت» یکی از گروه های پرکار و موفق سال گذشته بودند. به این بهانه با امید نعمتی (خواننده) و روزبه اسفندارمز (نوازنده کلارینت) گفت و گویی ترتیب داده و در آن به بررسی عملکرد گروه در سالی که گذاشت، پرداخته ایم.
گروه «پالت» از روزهای پالتی در سال 94 می گویند

باشگاه خبری ورزشی

آگهی استخدام