هدف «ژرژ سورل» تکان دادن جهان بود!

هدف «ژرژ سورل» تکان دادن جهان بود!
هدف ژرژ سورل «تکان دادن» جهان بود و نه «چیزی بیشتر» زیرا که اعتقادی به چیز بیشتر نداشت و آن را افسانه تلقی می‌کرد. او آن چیز بیشتر را به خوشبینان می‌بخشید و خود آشکارا بدبینی را به خوشبینی ترجیح می‌داد، از نظرش آدم خوشبین نه تنها ساده‌لوح بلکه گاه نیز خطرناک هم می‌شد.

هدف «ژرژ سورل» تکان دادن جهان بود!

هدف ژرژ سورل «تکان دادن» جهان بود و نه «چیزی بیشتر» زیرا که اعتقادی به چیز بیشتر نداشت و آن را افسانه تلقی می‌کرد. او آن چیز بیشتر را به خوشبینان می‌بخشید و خود آشکارا بدبینی را به خوشبینی ترجیح می‌داد، از نظرش آدم خوشبین نه تنها ساده‌لوح بلکه گاه نیز خطرناک هم می‌شد.
هدف «ژرژ سورل» تکان دادن جهان بود!

دانلود زاپیا برای کامپیوتر