: ستاره ها در روز پدر چه کردند؟

: ستاره ها در روز پدر چه کردند؟
روز پدر روزی است برای بزرگداشت پدرها که در بسیاری از کشورها در سومین یکشنبه ماه ژوئن در نظر گرفته شده‌ است. ستاره های هالیوود هم مانند دیگران این روز را جشن می گیرند.

: ستاره ها در روز پدر چه کردند؟

روز پدر روزی است برای بزرگداشت پدرها که در بسیاری از کشورها در سومین یکشنبه ماه ژوئن در نظر گرفته شده‌ است. ستاره های هالیوود هم مانند دیگران این روز را جشن می گیرند.
: ستاره ها در روز پدر چه کردند؟

wolrd press news