گفتگوی خاص و منتشر نشده از مرتضی احمدی

گفتگوی خاص و منتشر نشده از مرتضی احمدی

پاییز چشمش به جهان باز شد و نود سال بعد، در همان پاییز چشم از جهان فرو بست. 10 آبان سالگرد نود و یک سالگی مرتضی احمدی بود؛ یکی از محبوب ترین هنرمندهای ایران زمین که رفتنش هنوز برای خیلی از ما باورکردنی نیست.