پشیمان شدن “گلشیفته فراهانی” از انتشار عکس های برهنه اش!

پشیمان شدن “گلشیفته فراهانی” از انتشار عکس های برهنه اش!
گلشیفته فراهانی در گفتگویی از لخت شدنش و انتشار عکس های برهنه اش بر روی مجله ابراز پشیمانی کرده است. گلشیفته فراهانی: عکس لخت نمی گیرم! گلشیفته فراهانی به تازگی با فرانس اینتر مصاحبه داشته و از او درباره ژست برهنه گرفتن برای عکاسی پرسیده اند و گلشیفته فراهانیپذیرفته که برهنه شدن او کاری اشتباه […]

پشیمان شدن “گلشیفته فراهانی” از انتشار عکس های برهنه اش!

گلشیفته فراهانی در گفتگویی از لخت شدنش و انتشار عکس های برهنه اش بر روی مجله ابراز پشیمانی کرده است. گلشیفته فراهانی: عکس لخت نمی گیرم! گلشیفته فراهانی به تازگی با فرانس اینتر مصاحبه داشته و از او درباره ژست برهنه گرفتن برای عکاسی پرسیده اند و گلشیفته فراهانیپذیرفته که برهنه شدن او کاری اشتباه […]
پشیمان شدن “گلشیفته فراهانی” از انتشار عکس های برهنه اش!

روزنامه قانون