هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (1)

هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (1)
پس از دو ساعت گفتگو فکر می کنم شبیه نقش های انتزاعی تابلوهای روی دیوار خانه اش در شهرک بتنی اکباتان است. می گوید مثل دیگر یاران احمدی نژاد، خادم مستضعفین است و تعریف بلندبالایی از این واژه دارد.

هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (1)

پس از دو ساعت گفتگو فکر می کنم شبیه نقش های انتزاعی تابلوهای روی دیوار خانه اش در شهرک بتنی اکباتان است. می گوید مثل دیگر یاران احمدی نژاد، خادم مستضعفین است و تعریف بلندبالایی از این واژه دارد.
هاشمی بزرگ ترین انحراف انقلاب است (1)

ورزشی