پوران فرخ زاد از خاندان عصیان گرش گفت (1)

پوران فرخ زاد از خاندان عصیان گرش گفت (1)
پوران فرخ زاد. به این دو کلمه که کنار هم قرار می گیرند، چه می توان افزود؟ آیا می توان ناخودآگاه از نام فامیلی او به خاطرات نقبی نزد؟ آیا می توان او را با سوال های ریز و درشتی که تمامی ندارند، در یک گفت و گوی کوتاه، کلافه نکرد؟

پوران فرخ زاد از خاندان عصیان گرش گفت (1)

پوران فرخ زاد. به این دو کلمه که کنار هم قرار می گیرند، چه می توان افزود؟ آیا می توان ناخودآگاه از نام فامیلی او به خاطرات نقبی نزد؟ آیا می توان او را با سوال های ریز و درشتی که تمامی ندارند، در یک گفت و گوی کوتاه، کلافه نکرد؟
پوران فرخ زاد از خاندان عصیان گرش گفت (1)

خرید بک لینک