حمید رسایی: رفراندوم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (1)

حمید رسایی: رفراندوم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (1)
حمید رسایی که در دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد یکی از پر و پا قرص ترین حامیان او محسوب می شد – اگرچه می گوید به محمود انتقادات تندی هم داشته است- با آمدن حسن روحانی به خیابان پاستور مجبور شد صدایش را بالاتر ببرد.

حمید رسایی: رفراندوم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (1)

حمید رسایی که در دوران ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد یکی از پر و پا قرص ترین حامیان او محسوب می شد – اگرچه می گوید به محمود انتقادات تندی هم داشته است- با آمدن حسن روحانی به خیابان پاستور مجبور شد صدایش را بالاتر ببرد.
حمید رسایی: رفراندوم برای رابطه با آمریکا؟ موافقم! (1)

آلرژی و تغذیه