چهره ها در عزای پدرِ استقلال (1)

چهره ها در عزای پدرِ استقلال (1)
نحسی جمعه ها پایانی ندارد. جمعه هایی که گویا با سرطان لعنتی دست به یکی کرده اند تا کام یک ملت را تلخ کنند. این قرعه شوم این بار به نام پدر معنوی فوتبال ایران افتاد.

چهره ها در عزای پدرِ استقلال (1)

نحسی جمعه ها پایانی ندارد. جمعه هایی که گویا با سرطان لعنتی دست به یکی کرده اند تا کام یک ملت را تلخ کنند. این قرعه شوم این بار به نام پدر معنوی فوتبال ایران افتاد.
چهره ها در عزای پدرِ استقلال (1)

واتساپ جی بی