11 نکته خواندنی درباره فیدل کاسترو

11 نکته خواندنی درباره فیدل کاسترو
کاسترو نه فقط به عنوان یک شمایل مهم ضد آمریکا و امپریالیسم، بلکه یکی از مهم‌ترین و موثرترین شخصیت‌های سیاسی قرن بیستم بود که نامش برای همیشه در کتاب تاریخ ثبت شده است.

11 نکته خواندنی درباره فیدل کاسترو

کاسترو نه فقط به عنوان یک شمایل مهم ضد آمریکا و امپریالیسم، بلکه یکی از مهم‌ترین و موثرترین شخصیت‌های سیاسی قرن بیستم بود که نامش برای همیشه در کتاب تاریخ ثبت شده است.
11 نکته خواندنی درباره فیدل کاسترو