بازیگران درخشان تاریخ سینما (11): اینگرید برگمن

بازیگران درخشان تاریخ سینما (11): اینگرید برگمن
ستاره سوئدی آسمان سینمای بین الملل که به خاطر فیلم های بینظیری همچون «کازابلانکا»، «طلسم‌شده» و «آناستازیا» مشهور است، خوشبختی را اینطور تعبیر می کند: «خوشبختی عبارتست از بدن سالم و حافظه ضعیف.»

بازیگران درخشان تاریخ سینما (11): اینگرید برگمن

ستاره سوئدی آسمان سینمای بین الملل که به خاطر فیلم های بینظیری همچون «کازابلانکا»، «طلسم‌شده» و «آناستازیا» مشهور است، خوشبختی را اینطور تعبیر می کند: «خوشبختی عبارتست از بدن سالم و حافظه ضعیف.»
بازیگران درخشان تاریخ سینما (11): اینگرید برگمن

سپهر نیوز