دختری 13 ساله هستم که عاشق پسر 24 ساله شده ام مادرش مخالف است

دختری 13 ساله هستم که عاشق پسر 24 ساله شده ام مادرش مخالف است
مشاوره ازدواج : دختری 13 ساله که قصد دارد با وجود مخالفت مادر پسر، با پسر 24 ساله ازدواج کند   سوال کاربر : دختری 13 ساله هستم. پدرم همیشه بیکار است و با مادرم دعوا می کند. مادرم شاغل است و بیشتر ساعات سرکار است. خواستگاری دارم که 24 ساله است. دوست دارم با […]

دختری 13 ساله هستم که عاشق پسر 24 ساله شده ام مادرش مخالف است

مشاوره ازدواج : دختری 13 ساله که قصد دارد با وجود مخالفت مادر پسر، با پسر 24 ساله ازدواج کند   سوال کاربر : دختری 13 ساله هستم. پدرم همیشه بیکار است و با مادرم دعوا می کند. مادرم شاغل است و بیشتر ساعات سرکار است. خواستگاری دارم که 24 ساله است. دوست دارم با […]
دختری 13 ساله هستم که عاشق پسر 24 ساله شده ام مادرش مخالف است

گیم پلی استیشن