فاطمه معتمد آریا از حواشی زندگی اش می گوید (2)

فاطمه معتمد آریا از حواشی زندگی اش می گوید (2)

خوب و بدش رو نمی دانم ولی این دیدگاه اجتماعی نسل ما شاید مربوط به این است که ما از دل یک انقلاب بیرون آمده ایم؛ انقلابی که با آرمان های تغییر یک جامعه در زمینه های مختلف… چنین نسلی نمی تواند از مهم ترین واقعه دوران حیاتش جدا شود.

خبر دانشجویی

دانلود موزیک