گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (2)

گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (2)
روزی از روزهای سال 58 یا 59 دو مرد که خیلی هم یکدیگر را نمی شناختند در حاشیه خیابان جم قدم زدند و با هم درباره جریان فیلم سازی مناسب کودک و نوجوان صحبت می کردند. ماحصل این گفت و گو به کلمه ای ابداعی به اسم «فیلم مفید» رسید که کد میان آن ها برای تشخیص فیلم و کتاب و تئاتر کودک و نوجوان بود.

گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (2)

روزی از روزهای سال 58 یا 59 دو مرد که خیلی هم یکدیگر را نمی شناختند در حاشیه خیابان جم قدم زدند و با هم درباره جریان فیلم سازی مناسب کودک و نوجوان صحبت می کردند. ماحصل این گفت و گو به کلمه ای ابداعی به اسم «فیلم مفید» رسید که کد میان آن ها برای تشخیص فیلم و کتاب و تئاتر کودک و نوجوان بود.
گفت و گو درباره کیارستمی و اتهام هایش (2)

تلگرام نارنجی