ایران تا 20 سال دیگر کامل خشک و غیر قابل زندگی می شود!

ایران تا 20 سال دیگر کامل خشک و غیر قابل زندگی می شود!
بیابانی شدن ایران تا 20 سال دیگر, بحران کم ابی در ایران فقط تا 20 سال دیگر در ایران می شود زندگی کرد و تا 20 سال دیگر ایران به دلیل خشکی و بی آبی غیر قابل سکونت می شود. حسام خراسانی: «ایران خشک شد» عنوان مقاله ای است که چند روز پیش در روزنامه […]

ایران تا 20 سال دیگر کامل خشک و غیر قابل زندگی می شود!

بیابانی شدن ایران تا 20 سال دیگر, بحران کم ابی در ایران فقط تا 20 سال دیگر در ایران می شود زندگی کرد و تا 20 سال دیگر ایران به دلیل خشکی و بی آبی غیر قابل سکونت می شود. حسام خراسانی: «ایران خشک شد» عنوان مقاله ای است که چند روز پیش در روزنامه […]
ایران تا 20 سال دیگر کامل خشک و غیر قابل زندگی می شود!

wolrd press news