سارا عبدالملکی: آرمین 2afm امیدوارم کرد!

سارا عبدالملکی: آرمین 2afm امیدوارم کرد!
تصور اینکه یک ورزشکار حرفه ای به دلیل سانحه ای غیرقابل پیش بینی، مدت زیادی از میادین ورزشی دور بماند، آنقدر تلخ است که پیش از گفت و گو با چنین ورزشکاری استرس سراغ تان بیاید.

سارا عبدالملکی: آرمین 2afm امیدوارم کرد!

تصور اینکه یک ورزشکار حرفه ای به دلیل سانحه ای غیرقابل پیش بینی، مدت زیادی از میادین ورزشی دور بماند، آنقدر تلخ است که پیش از گفت و گو با چنین ورزشکاری استرس سراغ تان بیاید.
سارا عبدالملکی: آرمین 2afm امیدوارم کرد!

خرید vpn قوی برای اندروید

فستیوال فیلم