پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (3)

پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (3)
او یک تنه بعد از مرگ خواهر و برادرانش ایستاده و نام خانوادگی اش را مراقبت می کند و بعید نیست که در هر مواجهه ای مجبور باشد کمی هم از آن ها بگوید.

پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (3)

او یک تنه بعد از مرگ خواهر و برادرانش ایستاده و نام خانوادگی اش را مراقبت می کند و بعید نیست که در هر مواجهه ای مجبور باشد کمی هم از آن ها بگوید.
پوران فرخ زاد از خاندان عصیانگرش گفت (3)

فروش بک لینک

مرکز فیلم