‘ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت’؛ هشتاد و سومین سالمرگ عارف قزوینی

‘ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت’؛ هشتاد و سومین سالمرگ عارف قزوینی
دوم بهمن ماه امسال، هشتاد و سومین سالروز مرگ ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و ترانه سرای انقلابی و نامدار ایران است.چنین مردی با چنین نیروی شگفت انگیز اجتماعی، می بایست سرنوشتی غیر از آن چه نصیبش شده، می داشت. ولی سرخوردگی های سیاسی و تنگدستی های مالی فرجام بغایت غم انگیزی برای او فراهم آورد. عارف به مرگی نابهنگام در ۵۲ سالگی درگذشت.

‘ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت’؛ هشتاد و سومین سالمرگ عارف قزوینی

دوم بهمن ماه امسال، هشتاد و سومین سالروز مرگ ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و ترانه سرای انقلابی و نامدار ایران است.چنین مردی با چنین نیروی شگفت انگیز اجتماعی، می بایست سرنوشتی غیر از آن چه نصیبش شده، می داشت. ولی سرخوردگی های سیاسی و تنگدستی های مالی فرجام بغایت غم انگیزی برای او فراهم آورد. عارف به مرگی نابهنگام در ۵۲ سالگی درگذشت.
‘ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت’؛ هشتاد و سومین سالمرگ عارف قزوینی