بوفون، اسطوره 38 ساله ای که رکورد می زند

بوفون، اسطوره 38 ساله ای که رکورد می زند
در میان ته ریشی که بر صورت دارد، رگه های خاکستری رنگی وجود دارد که با دیدن آنها یادمان می آید که لوئیجی بوفون به سن 38 سالگی رسیده و باید خودمان را برای خداحافظی با یکی دیگر از اسطوره های فوتبال ایتالیا و جهان آماده کنیم.

بوفون، اسطوره 38 ساله ای که رکورد می زند

در میان ته ریشی که بر صورت دارد، رگه های خاکستری رنگی وجود دارد که با دیدن آنها یادمان می آید که لوئیجی بوفون به سن 38 سالگی رسیده و باید خودمان را برای خداحافظی با یکی دیگر از اسطوره های فوتبال ایتالیا و جهان آماده کنیم.
بوفون، اسطوره 38 ساله ای که رکورد می زند

خبر جدید