جلال مقامی؛ چهره و صدای نوستالژیک دهه 60

جلال مقامی؛ چهره و صدای نوستالژیک دهه 60
آن قدیم ترها بسیاری از عشق فیلم هایی که هنوز خانه هاش شان جعبه ای جادویی به نام تلویزیون نداشت و تفریح و جوانی شان به اقتضای تفریحات دهه 40 و 50 می گذشت؛ بازیگران ستاره جهان را با صدایی خاص در خاطر ثبت می کردند.

جلال مقامی؛ چهره و صدای نوستالژیک دهه 60

آن قدیم ترها بسیاری از عشق فیلم هایی که هنوز خانه هاش شان جعبه ای جادویی به نام تلویزیون نداشت و تفریح و جوانی شان به اقتضای تفریحات دهه 40 و 50 می گذشت؛ بازیگران ستاره جهان را با صدایی خاص در خاطر ثبت می کردند.
جلال مقامی؛ چهره و صدای نوستالژیک دهه 60