یک هفته 7 چهره؛ از گورخواب ها تا مهدی رحمتی

یک هفته 7 چهره؛ از گورخواب ها تا مهدی رحمتی
انتشار گزارشی راجع به کارتن خواب هایی که در گور می خوابند. تکانه ی عجیبی در رسانه ها ایجاد کرد. خبر سیاه و صریح بود آن قدر که اصغر فرهادی دردش آمد و خطاب به روحانی نامه نوشت.

یک هفته 7 چهره؛ از گورخواب ها تا مهدی رحمتی

انتشار گزارشی راجع به کارتن خواب هایی که در گور می خوابند. تکانه ی عجیبی در رسانه ها ایجاد کرد. خبر سیاه و صریح بود آن قدر که اصغر فرهادی دردش آمد و خطاب به روحانی نامه نوشت.
یک هفته 7 چهره؛ از گورخواب ها تا مهدی رحمتی