یک هفته 7 چهره: از نفس تهرانی ها تا خطای رشیدپور

یک هفته 7 چهره: از نفس تهرانی ها تا خطای رشیدپور
آلودگی هوا یک اتفاق نیست. آلودگی حداقل در تهران و خوزستان و شهرهای بزرگ یک جریان قابل پیش بینی است. یعنی می دانیم هرسال پاییز و زمستان با توجه به کثرت اتومبیل ها و کلی آلاینده های صنعتی و با توجه به وارونگی هوا، داستان غم انگیز می شود.

یک هفته 7 چهره: از نفس تهرانی ها تا خطای رشیدپور

آلودگی هوا یک اتفاق نیست. آلودگی حداقل در تهران و خوزستان و شهرهای بزرگ یک جریان قابل پیش بینی است. یعنی می دانیم هرسال پاییز و زمستان با توجه به کثرت اتومبیل ها و کلی آلاینده های صنعتی و با توجه به وارونگی هوا، داستان غم انگیز می شود.
یک هفته 7 چهره: از نفس تهرانی ها تا خطای رشیدپور

تلگرام نارنجی