یک هفته 7 چهره؛ از غم داود رشیدی تا سیاست روحانی

یک هفته 7 چهره؛ از غم داود رشیدی تا سیاست روحانی
این هفته ماجراهای شهرداری تهران در صدر اخبار بود، اما تصمیم جمعی در برترین ها این است که سری که درد نمی کند را دستمال نبندیم.

یک هفته 7 چهره؛ از غم داود رشیدی تا سیاست روحانی

این هفته ماجراهای شهرداری تهران در صدر اخبار بود، اما تصمیم جمعی در برترین ها این است که سری که درد نمی کند را دستمال نبندیم.
یک هفته 7 چهره؛ از غم داود رشیدی تا سیاست روحانی

افق