یک هفته 7 چهره؛ از سعید مرتضوی تا سیامند رحمان

یک هفته 7 چهره؛ از سعید مرتضوی تا سیامند رحمان
فوتبالیست پارالمپیکی ایران و گلی که او را در کنار مسی قرار داد و البته سیامند رحمان که رکوردی عجیب خلق کرد.

یک هفته 7 چهره؛ از سعید مرتضوی تا سیامند رحمان

فوتبالیست پارالمپیکی ایران و گلی که او را در کنار مسی قرار داد و البته سیامند رحمان که رکوردی عجیب خلق کرد.
یک هفته 7 چهره؛ از سعید مرتضوی تا سیامند رحمان

تکست آهنگ