یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر

یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر
خواننده ای خطر می کند و در یک شرایط نامساعد و در فرهنگ آمیخته به سیاست امنیت غربت را ترک می کند و به وطن باز می گردد، او می توانست مثل خیلی های دیگر همان جا بماند و به همان مسیر 37 سال گذشته ادامه دهد.

یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر

خواننده ای خطر می کند و در یک شرایط نامساعد و در فرهنگ آمیخته به سیاست امنیت غربت را ترک می کند و به وطن باز می گردد، او می توانست مثل خیلی های دیگر همان جا بماند و به همان مسیر 37 سال گذشته ادامه دهد.
یک هفته 7 چهره؛ کوچ غریبانه حبیب… فاجعه ای به نام علی فر

پرس نیوز