7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی

7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی
آغاز ماه رمضان در روزهای گرم سال، بهانه ای شد تا نگاهی داشته باشیم به واعظانی که سخنان جنجالی و داغ داشتند.

7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی

آغاز ماه رمضان در روزهای گرم سال، بهانه ای شد تا نگاهی داشته باشیم به واعظانی که سخنان جنجالی و داغ داشتند.
7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی

دانلود فیلم جدید